Иргэн, ААН-н захиалгаар төрөл бүрийн голчтой гүний худгийн өрөмдлөг, тоноглолын ажлыг гүйцэтгэнэ. Бид унд ахуйн зориулалт бүхий гүний худгийн тоноглолыг хүний унданд зориулсан материал, хэрэгслээр хийж гүйцэтгэдэг. Хийж гүйцэтгэсэн ажил бүртээ эргэх холбоотой ажиллаж худгийн хэвийн ашиглалттай холбоотой аливаа дуудлага бүрд хүрч үйлчилдэг.