Барилга байгууламжийн дэргэд суурийн нүх ухах зэргээс шалтгаалан эргийн нуралт үүсэх, хана тогтворгүй болох зэрэг эрсдэлүүд үүсдэг. Бид захиалагчийн хүсэлтийн дагуу талбайд очин үзлэг явуулж өгөгдсөн нөхцөлд хамгийн дөхүү хувилбараар эргийн нуралтаас хамгаалах гадсан шон бэхэлгээний ажлыг  гүйцэтгэнэ.