Усан хангамжийн зориулалт бүхий гүний худгийн уст цэгийн хайгуулыг гүйцэтгэн, хөрсний нөхцөл, уст үеийн байрлалыг тодорхойлсноор түүнд тохирох арга аргачлалын дагуух өрөмдлөгийн үйлчилгээг санал болгодог. Бид уст цэгийн хайгуул судалгааны ажлыг Биолокаци болон Цахилгаан Босоо Тандалт (ВЭЗ) аргуудыг ашиглан гүйцэтгэдэг. Геофизикийн хайгуулын ажлыг гүйцэтгэн хайгуулын ажлын тайланг гаргаж өгнө.