Бид газрын гүний дулааны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагуудтай хамтран ажиллаж, тэдний өгсөн техникийн нөхцөлийн дагуу газрын гүний дулааны насос суурилуулах зориулалт бүхий цооногийн өрөмдлөг тоноглолын ажлыг гүйцэтгэнэ.